Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Z marginesu do centrum”

Rada Samorządu Studentów Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim wraz z Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim mają przyjemność zaprosić do udziału w Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej „Z marginesu do centrum – narracje mniejszościowe w naukach humanistycznych i społecznych”, która odbędzie się dnia 10 czerwca 2023 roku na Uniwersytecie Warszawskim.


Problematyka marginesu i centrum nierozerwalnie wiąże się z zagadnieniem mniejszości – wszelkich wykluczanych odrębności (narodowej, etnicznej, seksualnej, światopoglądowej, płciowej i innych). Pojawienie się w naukach humanistycznych i społecznych problematyki tego, co pochodzące z obrzeży, z marginesów, jak też tego, co marginalizowane bierze się z poczucia, że sprawy istotne odnajdują głos w spojrzeniach, słowach i utworach, które nigdy nie należały do głównego prądu.W ostatnich latach, szczególnie w ramach nurtu nowej humanistyki, podnoszone są kwestie dotyczące roli dyskursów mniejszościowych, jak też marginalizowanych grup, nadrabiania bibliograficznych zaległości, systematyzacji wiedzy niesystemowej, a także perspektyw nauk humanistycznych i społecznych na przyszłość. Centralną kwestią konferencji jest pytanie o szeroko rozumianą marginalizację i miejsce dyskursów mniejszościowych w naukach humanistycznych i społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem kategorii i perspektyw, jakie w odniesieniu do interesującej nas problematyki wypracowały teorie krytyczne.

Zaproszenie kierujemy do przedstawicielek i przedstawicieli różnych dyscyplin humanistycznych i społecznych, proponując refleksję w kilku obszarach:
1. Artystyczny – twórczość grup mniejszościowych i zmajoryzowanych, obszar ekspresji tych, którzy z różnych powodów zostali wykluczeni z twórczości „większościowej” (mniejszości narodowe i etniczne, seksualne, płciowe; subkultury, ruchy kontestacyjne), sztuka i literatura jako nośniki dziejów marginesu, zawłaszczenia kulturowe
2. Językowy – język inkluzywny i „mniejszościowy”, tworzenie nowych form wyrazu, narracje równościowe w kulturze popularnej, język jako kategoria opisu i kreowania (nie)równości, językowe strategie wykluczania/włączania mniejszości narodowych, etnicznych, społecznych
3. Socjologiczny – większość a mniejszość społeczna, uwarunkowania społeczne marginalizacji, obszary i formy wykluczenia społecznego, wizje usytuowania mniejszości w społeczeństwie, marginalizacja ekonomiczna
4. Kulturoznawczy – relacje między kulturą a władzą, dziedzictwo kulturowe i działania związane z jego instytucjonalizacją, strategie konstruowania, wartościowania i przekazywania dziedzictwa kulturowego z perspektywy grup marginalizowanych, materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe mniejszości
5. Historyczny – Inny w kontekście roli historycznej, kształtowanie podmiotu postkolonialnego, walka z różnymi formami ucisku na przestrzeni dziejów i ich obecność we współczesności, rozwój studiów kobiecych
6. Politologiczny – budowanie świadomości grup represjonowanych i tworzenie narracji marginesu, tworzenie polityki emancypacyjnej, ideologie a mniejszości
7. Prawny – problematyka ochrony praw mniejszości, prawa człowieka a prawa grup marginalizowanych, normatywne podstawy ochrony praw i wolności mniejszości, teorie krytyczne w prawie (jurysprudencja feministyczna, Krytyczna Teoria Rasy, Studia Praw LGBTQ+)
8. Filozoficzny – tożsamość grup pogranicza, idee sprawiedliwości naprawczej, równości, wolności, tolerancji we współczesnym myśleniu o grupach marginalizowanych, aksjologiczne podstawy polityki wobec mniejszości, dyskurs dekolonizacyjny
9. Religijny – religijne aspekty zderzeń kulturowych i cywilizacyjnych, religie dominujące i mniejszościowe, wierzenia a ochrona praw mniejszości, problematyka wolności i praw mniejszości religijnych (w tym prawa do prozelityzmu i do wolności od prześladowania).

Skład Komitetu Naukowego Konferencji:
dr hab. Michał Bilewicz prof. UW (Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski)
dr Magdalena Cabaj (Pracownia Badań Literackiej Kultury Mniejszości, Uniwersytet Warszawski, Department of Slavic Languages & Literatures, University of Toronto)
dr Paweł Poławski, prof. UW (Wydział Socjologii, Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Piotr Schollenberger (Wydział Filozofii, Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Jakub Urbanik prof. UW (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski, Käte Hamburger Kolleg 'Legal Unity and Pluralism’, Münster)

Konferencja „Z marginesu do centrum – narracje mniejszościowe w naukach humanistycznych i społecznych” ma pełnić rolę forum, służącego prezentacji akademickiej refleksji nad szeroko rozumianą problematyką mniejszości i obecności jej narracji w naukach humanistycznych i społecznych.

Konferencja ma charakter otwarty i kierowana jest do wszystkich osób zajmujących się badaniami naukowymi w zakresie tematycznym odpowiadającym planowanej konferencji. Nie przewidujemy opłaty konferencyjnej. Czas na wystąpienie to 15 minut.

Zgłoszenia wraz z abstraktami wystąpień (nieprzekraczającymi 1800 znaków ze spacjami) przyjmujemy do 15 maja 2023 roku za pomocą formularza zgłoszeniowego: https://forms.gle/1XWcgwpo671UNQZB7

Dodaj komentarz