FAQ Mishowca to zbiór Ciągle-Tych-Samych-Pytań dotyczących zasad i praktyki studiów w Kolegium. Prawo precedensowe jest na MISH-u szeroko stosowane, toteż bardzo zależy nam na Waszym udziale w FAQ.

Jeśli macie jakiekolwiek pytania i wątpliwości, których nie ma w tym informatorze, jeśli spotkaliście się z innym rozwiązaniem poniższych problemów, jeśli chcecie coś dodać, dopisać, usunąć – piszcie!

Wymienianie wszystkich osób, które przyczyniły się do stworzenia i przyczyniają się do rozszerzania treści tej podstrony zajęłoby więcej niż samo FAQ. Dość wspomnieć, że trend ten rozpoczęli członkowie Sekcji informacji oraz Sekcji ds. Studenckich w roku 2009/10, a kolejne lata studentów odpowiednio aktualizują zawartość.

Zanim się zrekrutujesz…

Czym jest MISH?

MISH, czyli Międzydziedzinowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne to propozycja dla osób, które nie widzą siebie w typowej strukturze zamknięcia na jeden obszar studiowania. Obszar oznacza bardzo wiele, dość rzec, że w ramach obszaru rozważa się pewien konkretny zakres problemowy, określoną metodologię oraz szereg zasad typowych dla danej dziedziny. W dużej mierze chodzi jednak o studiowanie różnych dyscyplin. MISH daje możliwość studiowania dwóch (lub więcej) kierunków studiów w ramach jednej jednostki dydaktycznej, co oznacza, że łatwiej jest ogarnąć dużo zawiłych formalności Uniwersyteckich, które piętrzą się przy równoległym studiowaniu kilku kierunków. Studiowanie różnych kierunków nie oznacza jednak, że w ramach studiów międzydziedzinowych da się zrobić więcej niż dwa dyplomy na stopień studiów. MISH jest w dużej mierze sposobem studiowania niż odrębnym kierunkiem, choć administracyjnie zachowuje odrębność od innych jednostek na Uniwersytecie.

Jakie kierunki mogę studiować w ramach MISH-u?

Można studiować wszystkie kierunki tzw. skonfederowane w ramach MISH-u, czyli w zasadzie wszystkie kierunki humanistyczne oraz społeczne na Uniwersytecie Warszawskim. Aktualną listę wraz z zajęciami, które należy wyrobić, aby uzyskać dyplom, można znaleźć na stronie internetowej Kolegium: http://www.mish.uw.edu.pl/minima

Czy mogę studiować na kierunkach ścisłych lub takich, które nie są skonfederowane w ramach MISH-u (np. Fizyka lub Chemia)?

Jest możliwe ustalenie indywidualnego minimum na danym kierunku. Jeżeli to nie będzie możliwe, to zwykle udaje się chociaż uzyskać dostęp do rejestracji na zajęcia na danym kierunku (niestety, bez możliwości uzyskania dyplomu). W tym celu należy skontaktować się z Zastępcą Dyrektora Kolegium MISH ds. kontaktów z wydziałami.

Tutoring

Po co jest tutor?

Tutor to indywidualny opiekun naukowy studenta MISH-u. Tutor wspiera podopiecznego w okresie studiowania. Zatwierdza on także ostatecznie plan studiowania studenta na dany rok. Często współpraca z tutorem jest współpracą naukową.

W czym może mi pomóc tutor?

Instytucja tutora to powrót do renesansowych relacji Mistrz-Uczeń i głównych założeń edukacji liberalnej. W XXI wieku w Kolegium MISH rola tutora sprowadza się do wielu rzeczy – od kierowania rozwojem naukowym studenta do podpisywania wszelkich dokumentów (a czasem tylko do tego ostatniego). Idealny opiekun poleca książki, przedmioty, prowadzących i kierunki studiów, a gdy zajdzie taka potrzeba – poleca samego studenta. Zdarza się, że tutor organizuje specjalne wieczory z winem i słowem dla swoich podopiecznych. Mishowy opiekun naukowy jest też najczęściej recenzentem pracy rocznej.

Powyższy opis odnosi się do tutora idealnego. Możemy jednak wyróżnić kilka innych rodzajów tutorów. Posłużymy się tu klasyfikacją przeprowadzoną przez prof. Andrzeja Zakrzewskiego w „Traktorze Królewskim”. Zakrzewski wyróżnia następujące typy tutorów: Tutor-Widmo, Tutor-Mentor, Tutor-Kumpel, Tutor-Ojciec, Tutor-Samo-Zło. Jednocześnie należy wyraźnie powiedzieć, że „niektórzy badacze utrzymują, iż każdy zawiera w sobie pierwiastek „Tutora-Samo-Zło””.

O różnych typach tutora. Powiększ lub przeczytaj na stronie „Traktora”.

Procedura szukania tutora:

  1. Poszukiwania można zacząć od kontaktu z koordynatorem obszarowym, który może zaproponować paru pracowników naukowych, którzy mogą nam odpowiadać. Można również poszukiwać samemu.
  2. Po znalezieniu odpowiedniej osoby należy poprosić o opiekę i uzyskać zgodę.
  3. Następnym krokiem jest ponowny kontakt z koordynatorem obszarowym i przekazanie informacji o wyrażeniu zgody przez tutora na rozpoczęcie współpracy. Koordynator wysyła do tutora zaproszenie w odpowiednim systemie wewnętrznym. Od tej pory Wasza współpraca jest potwierdzona.
  4. Jeżeli pracownik naukowy nie zgodzi się na bycie tutorem, to opisaną procedurę należy zacząć od początku.

Czy tutor musi być z tego samego kierunku, na którym realizuję minimum?

Tutor może być z dowolnego kierunku na UW bądź dowolnej jednostki PAN. Warto zaznaczyć, że niektóre jednostki wymagają posiadania tutora z danego kierunku, aby móc zrealizować minimum (np. Prawo).

Czy tutor może być spoza listy tutorów?

Tak, lista tutorów istnieje tylko po to, żeby ułatwić wybór studentom (np. po to, żeby student mógł sprawdzić, czy dany pracownik naukowy współpracował już z Kolegium).

Czy tutor może być z innej uczelni niż UW?

Tutorem może być – oprócz pracowników naukowych na UW – każdy pracownik naukowy Polskiej Akademii Nauk ze stopniem co najmniej doktora.

Na jakich dokumentach konieczny jest podpis tutora?

Tutor składa podpis pod każdym planem zajęć (rocznym lub semestralnym). Jeżeli tutor jest recenzentem pracy rocznej, podpisuje się także na formularzu recenzji tej pracy.

Kiedy powinienem wybrać swojego tutora?

Nie należy się spieszyć z wyborem tutora. Tutora należy co prawda wybrać do 31 października – jeśli jednak nie znajdziemy nikogo do tego czasu, to obowiązki tutora zgodnie z Zasadami Studiowania w Kolegium MISH automatycznie przejmuje Opiekun Roku, jednakże tylko na okres pierwszego semestru studiowania. Należy pamiętać, że sprawowanie opieki naukowej nad kilkudziesięcioma studentami jest znacznym obciążeniem dla opiekuna roku. Poza tym praca w trybie mistrz-uczeń jest esencją studiów w Kolegium, a biorąc pod uwagę rozbieżności między zainteresowaniami badawczymi opiekuna roku i studenta/ki, nie ma możliwości, by odbywała się na najwyższym poziomie. Instytucja tutora tymczasowego ma dać studentowi czas do namysłu, lecz nie zwalnia go z obowiązku poszukiwania własnego tutora.

Czy jeśli opiekunka roku zajmuje się dziedziną, która mnie szczególnie interesuje, może być moją tutorką „standardową”?

Oczywiście. Należy ją jednak, jak każdą inną pracownicę naukową oraz każdego innego pracownika naukowego, o tę opiekę poprosić i otrzymać zgodę.

Czy można mieć dwóch tutorów?

Tak, natomiast należy pamiętać, że dwóch tutorów oznacza dwukrotnie więcej roboty papierkowej.

Procedura wygląda następująco: należy wybrać dwóch tutorów i poprosić ich o zgodę. Potem należy napisać podanie do zastępcy Dyrektora Kolegium MISH ds. tutoringu i dobrze uzasadnić wybór dwóch tutorów. W przypadku pozytywnej decyzji należy o tym poinformować koordynatora międzyobszarowego, który połączy studenta z tutorami w specjalnym systemie.

Czy tutor ma formalne prawo nie podpisać mojego planu zajęć?

Regulamin nic nie mówi o takim prawie, niemniej zdarzają się sytuacje, gdy tutor odmawia podpisania planu i prosi o naniesienie zmian. Najczęściej dotyczy to zbyt dużej ilości zajęć, jakimi umartwiają się ambitni Mishowcy.

Dyscyplina

Czy mishowa dyscyplina naukowa różni się od dyscypliny naukowej według definicji encyklopedycznej i ustawowej?

Tak. Dyscyplina badawcza/naukowa w ogólnym rozumieniu nieco odbiega od realiów mishowych – wiąże się to z praktyką studiowania.

Czy różne zajęcia w tym samym instytucie mogą wchodzić w skład kilku dyscyplin?

Jest to sprawa indywidualna, którą należy omówić z Opiekunem Roku. Niemniej zazwyczaj jest to niemożliwe. Jeśli jednak w ramach instytutu istnieje kilka kierunków studiów, a nasze dyscypliny miałyby się składać z zajęć z różnych kierunków w ramach tego instytutu – jest szansa!

Czy wszystkie zajęcia w ramach jednej dyscypliny muszą być w tym samym instytucie czy na tym samym kierunku?

Jest to kolejna sprawa indywidualna na rozmowę z Opiekunem Roku. Dużo zależy od stopnia powiązania tematycznego zajęć.

Plan roczny (lub semestralny)

Do kiedy składamy plany semestralne?

Odpowiedź na to pytanie znajduje się świetnie opisana w Zasadach Studiowania w Kolegium MISH. Plan na dany semestr, zaakceptowany przez tutora, należy złożyć do zatwierdzenia przez opiekuna roku najpóźniej w terminie: a)  na semestr zimowy – do 31 października danego roku akademickiego, b)  na semestr letni – do 31 marca danego roku akademickiego; plan roczny na dany rok akademicki, podpisany przez tutora, należy złożyć do zatwierdzenia przez opiekuna roku najpóźniej w terminie do 31 października danego roku akademickiego, a ewentualne uzupełnienia do niego trzeba złożyć do 31 marca danego roku akademickiego.

Nie zdążę złożyć planu w terminie. Da się przedłużyć termin składania planów?

Oczywiście. Należy niezwłocznie napisać podanie do Zastępcy Dyrektora Kolegium MISH ds. studenckich z prośbą o przedłużenie terminu składania planu.

Nie mogę zdobyć podpisu tutora na planie. Co robić?! Czy mnie wyrzucą?!

W życiu! Złóż plan w terminie, ale bez podpisu. Wersję z podpisem donieś jak najszybciej. Będzie bardzo ładnie, jeśli poinformujesz o tym opiekuna roku.

Komu składam semestralny plan zajęć? Czy muszę iść z nim na dyżur do Opiekuna Roku?

Plan zajęć składamy w Sekretariacie (przypominamy o funkcjonowaniu skrzynki na podania, do której możecie owe podania kucać i wrzucać). Nie ma wymogu wcześniejszej konsultacji planu z Opiekunem Roku, niemniej pierwszy plan warto z nim omówić. Obowiązkowo należy wysłać opiekunowi roku wersję elektroniczną planu, chociaż studenci często o tym zapominają, a opiekunowie nie zawsze ten wymóg egzekwują.

Czy mogę ponownie złożyć zmieniony plan zajęć w sytuacji, gdy nie minął jeszcze czas przewidziany na składanie planów?

Jasne. Sytuację warto, a wręcz należy jednak omówić z opiekunem roku. Żeby potem nie było jakichś wątpliwości, niejasności.

Ile minimalnie przedmiotów można wpisać w planie rocznym i jakie by to były przedmioty? Tak, żeby całą resztę zostawić podpiętą tylko pod program i nie bać się o niezdanie.

Nie ma minimalnej liczby przedmiotów, które muszą być wpisane do planu. Na pewno w planie powinno się znaleźć przedmioty składające się na dwie dyscypliny. Warto sprawdzić wymogi do zaliczenia danego etapu w Zasadach Studiowania Kolegium MISH.

Czym jest korekta do planu?

Korekta jest instytucją niesformalizowaną, która pozwala na zmiany w planie po jego złożeniu (a więc np. w połowie lub pod koniec semestru – dotyczy to zarówno planu semestralnego, jak i rocznego). Korekta może oznaczać dodanie lub wykreślenie z planu jakiegoś przedmiotu, zamianę egzaminu na zaliczenie lub odwrotnie, zmianę ilości punktów i godzin, wreszcie: zmiany w podziale na dyscypliny.

Zgodę na korektę wyraża Opiekun Roku. W przypadku zmian, które teoretycznie wymagają od studenta większej pracy, a więc np. zamiany zaliczenia na egzamin czy dodania nowego przedmiotu, nie powinno być problemu z uzyskaniem zgody Opiekuna nawet pod koniec roku akademickiego. W przypadku zmian poważniejszych, które odciążają plan studenta (np. wykreślenie kilku przedmiotów) szanse na korektę są odpowiednio mniejsze. Opiekun Roku może zgodzić się na taką korektę, biorąc pod uwagę szczególne okoliczności, jak np. zmiana realizowanego minimum w trakcie roku/semestru czy sprawy natury osobistej. Uzyskanie takiej zgody jest szczególnie prawdopodobne na I roku, gdy student dopiero zaczyna mishować.

Należy jednak pamiętać, że zgoda na korektę planu jest uzależniona od dobrej woli Opiekuna Roku. Całą sprawę lepiej załatwić wcześniej niż później – prośba o wykreślenie kilku przedmiotów pod sam koniec roku ma, rzecz jasna, mniejsze szanse powodzenia.

Obok niesformalizowanej instytucji korekty istnieje jak najbardziej sformalizowany Paragraf 23b Regulaminu Studiów na UW (tzw. rezygnacja z zaliczenia w panelu podpięć w USOS-ie), który pozwala zrezygnować z przedmiotu bez żadnych konsekwencji, przed podejściem do zaliczenia. Na studiach I stopnia można wykorzystać tę możliwość raz, na studiach II stopnia – też raz, a na 5-letnich jednolitych studiach magisterskich – dwa razy (kiedy tylko się chce, nawet od razu na I roku, choć warto okazję oszczędzać).

Czy w planie na semestr zimowy muszę wpisać tytuł pracy rocznej i nazwisko recenzenta?

Nie jest to konieczne. Zakres tematyczny pracy i nazwisko recenzenta można wpisać do planu letniego (później i tak można to zmienić). Ewentualnie w planie zimowym możemy wpisać ogólny temat pracy, a w planie na semestr letni – bardziej precyzyjny.

Nie złożyłem/am planu w terminie. Co teraz?

Student, który nie złożył planów lub dokumentów do rozliczenia roku w terminie, musi napisać podanie z prośbą o ich przyjęcie i wyjaśnić w nim powody opóźnienia. O tym, czy dokumenty przyniesione po terminie zostaną przyjęte decyduje opiekun roku po sprawdzeniu, czy student złożył odpowiednie podanie i uzyskał właściwą zgodę. W razie braku odpowiedniej zgody opiekun roku informuje studenta drogą mailową o nieprzyjęciu planu/dokumentów do rozliczenia roku. Odmowa przyjęcia dokumentów może stanowić podstawę do niezaliczenia etapu studiów.

Minima programowe

Czy obowiązuje nas minimum z roku, w którym zaczynaliśmy studia?

Tak.

Jeśli zaliczyłem w zeszłym roku przedmiot i podpiąłem pod obecny etap, a zmienił się prowadzący i liczba przyznawanych ECTSów, to mam wpisać starego prowadzącego i liczbę ECTSów, czy nowego i nową? Lub inna kombinacja?

W takim wypadku wpisujesz prowadzącego i liczbę ECTS-ów według stanu na dzień zaliczenia tego przedmiotu wraz z adnotacją w planie, że przedmiot ten został zaliczony w danym semestrze danego roku akademickiego.

Czy ktoś realizuje/realizował program/minimum X? Mam kilka pytań.

Polecamy zapoznać się z listą konsultantów kierunkowych.

Czy trzeba chodzić na zajęcia według rozpisanego na lata minimum?

Nie, możemy zaliczać zajęcia z minimum w dowolnej kolejności, lecz przestrzegamy przed porywaniem się na zajęcia z 4-5 roku, jeżeli jest się na 1-szym roku.

Według zasad studiowania: “Do końca II etapu studiów student jest zobowiązany do złożenia pisemnej deklaracji o wybranym kierunku (lub kierunkach) dyplomowym”. Czyli nie wystarczy, że w naszym planie wypełnimy kratkę “minimum” i wpiszemy tam kierunek? Musimy dodatkowo złożyć, poza planem, pisemną deklarację o tym kierunku, który wybieramy?

Wykładnia tego przepisu jest taka, że deklarujecie kierunki dyplomowe poprzez składanie planów z wpisanymi nazwami minimów lub dyscyplin. Nie trzeba dodatkowo składać żadnych dokumentów.

Podania

Do kogo trafiają podania kierowane przez USOS do Kolegium MISH?

W zależności od tematyki podania trafiają one do Dyrektora Kolegium lub do jego Zastępców. Np. podania o podpięcia trafiać będą do Z-cy Dyr. ds. studenckich, natomiast podania o pozwolenie na posiadanie dwóch tutorów – do Z-cy Dyr. ds. tutoringu.

Czy jak mam kilka podpięć to mogę je wysłać w jednym podaniu, czy muszę oddzielne podanie na każde podpięcie?

Wystarczy jedno podanie z listą zajęć, które masz zamiar podpiąć.

Zaraz, zaraz, musimy pisać podania o ekwiwalentyzacje?

To zależy. Jeżeli chcesz ekwiwalentyzować zajęcia, które są wpisane jako obowiązkowe w Zasadach Studiowania Kolegium, to należy uzyskać zgodę opiekuna roku (a ten poinformuje, czy potrzebne jest składanie podania do Dyrekcji). Jeżeli są to zajęcia z minimum, to istnieją dwie instancje. Jeżeli Twój tutor jest z tego samego kierunku, co minimum, to na ekwiwalent powinna wystarczyć zgoda tutora (czyli podpis pod planem). Warto jednak posiadać również zgodę władz (w formie zaakceptowania podania złożonego do osoby od spraw studenckich). Jeżeli Twój tutor jest z innego kierunku, to wtedy potrzebna jest zgoda osoby ds. studenckich.

Czy można składać wszystkie podania przez USOS-a?

Od roku akademickiego 2017/2018 trzy rodzaje podań należy składać jedynie w wersji papierowej: podanie o skreślenie z listy studentów, podanie o wznowienie na studia (na dany etap lub na seminarium dyplomowe), podanie o obniżenie/umorzenie/rozłożenie na raty opłat. Te podania składamy w wersji papierowej w sekretariacie. Nie potrzeba składać dodatkowo do nich podań w USOS-ie. Pozostałe rodzaje wniosków składamy internetowo przez system.

Semiotyka logiczna

Czy semiotyka logiczna wchodzi w skład dyscypliny?

Nie, zgodnie z Zasadami Studiowania w Kolegium MISH semiotyka logiczna nie wlicza się do zajęć z dyscypliny, tak samo jako wszystkie inne przedmioty wymagane do zaliczenia

na konkretnych etapach studiów przez Kolegium MISH (np. mishowa historia filozofii, SpołDem, POWI czy BHP).

Czy semiotyka logiczna może zastąpić logikę na prawie?

Semiotyka logiczna może zastąpić logikę na prawie (mówi o tym odpowiedni dopisek w minimum dla WPiA).

Czy logika na prawie i filozofii może zastępować semiotykę logiczną?

Ekwiwalenty dla semiotyki logicznej są podawane przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego. Jeżeli nie ma nowego rozporządzenia do czasu rozpoczęcia roku akademickiego, to oznacza, że obowiązuje rozporządzenie z zeszłego roku, a więc i lista ekwiwalentów semiotyki.

Osoby realizujące minimum w Instytucie Filozofii informacje o ewentualnych ekwiwalentach znajdą w dokumencie określającym minimum na Filozofii. Analogiczna sytuacja dla takich osób ma miejsce w przypadku ekwiwalentów mishowej historii filozofii.

SpołDem.

Czy jest jakiś sposób obejścia albo ekwiwalentyzacji tego enigmatycznego przedmiotu?

Zajęć Społeczeństwo Demokratyczne i Aktywność Obywatelska nie można w żaden sposób zamienić innym przedmiotem. Można ewentualnie poprosić podaniem o przesunięcie obowiązku zaliczania tego przedmiotu z etapu pierwszego na etap drugi, choć trzeba zastrzec, że w większości wypadków takie podania są odrzucane.

Czy te zajęcia naprawdę trwają dwie godziny, tak jak jest wpisane w USOSie?

Zajęcia nie będą trwały 2 godziny, choć w USOS-ie widnieje taka informacja. To wynika ze specyfiki siatki zajęciowej Instytutu Socjologii. Owe dwie godziny ma prowadzący do dowolnego zagospodarowania 1,5-godzinnych zajęć. Sugeruje się, abyście zapisali się do grupy zajęciowej, która wydaje się Wam odpowiednia, a następnie w grupie ustalili, o której godzinie chcecie rozpoczynać i kończyć zajęcia. Prowadzący są bardzo prostudenccy i otwarci na propozycje studentów w tej kwestii.

WułeF

Nie zaliczyłem wf-u, który wpisałem do semestralnego planu zajęć. Co robić?

Całą sprawę należy omówić z Opiekunem Roku. Jedno z rozwiązań zakłada zaliczenie dwóch wf-ów w drugim semestrze (nie wiąże się to z wykorzystaniem par. 23b, który to jest

ostatecznością wiążącą się ze złożeniem korekty planu). Jeżeli niezaliczony wf odbywał się w semestrze letnim, sprawa jest bardziej skomplikowana i tym bardziej należy ją omówić z Opiekunem.

Czy mogę przepisać w-f- z innej uczelni albo kierunku?

Bez problemu – można przepisać 90 godzin wf-u z jakiejkolwiek uczelni i kierunku. Szczegółowe informacje dotyczące przepisywania i zwolnień z zajęć dostępne są na stronie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

Mam za dużo nieobecności na wf-ie. W jaki sposób mogę je odrobić?

Zazwyczaj nieobecności można nadrobić na innych zajęciach wf-u (niekoniecznie u swojego ćwiczeniowca, niekoniecznie w swojej dyscyplinie sportowej). Większość prowadzących zgadza się na takie rozwiązanie i wystawia specjalne karteczki, na których prosi o przyjęcie studenta na wf w innej grupie. Może się jednak zdarzyć, że trener pozwoli na zaliczenie nieobecności, ale tylko na zajęciach z tej samej dyscypliny (jeżeli chodzę na siłownię, to mogę nadrobić tylko na siłowni) lub tylko na swoich zajęciach (ale o innej porze).

Nadrabiania nieobecności nie należy przeciągać na dwa ostatnie tygodnie przed sesją, gdyż wtedy trener może odmówić przyjęcia na zajęcia (nawet ze wspomnianą kartką). Do tego warto pamiętać, że wg Regulaminu Włefowni student nie może uczestniczyć w dwóch zajęciach z wf-u w tym samym dniu.

Lektoraty

Czy Mishowcy muszą robić lektoraty?

Nie musimy, ale możemy.

Czy obowiązują nas te same zasady zapisów na lektoraty co nie-Mishowców?

Dokładnie te same – mamy tyle samo żetonów i rejestrujemy się w tych samych terminach.

Czy mogę bez konsekwencji wyrejestrować się z lektoratu po semestrze?

Tak, powinna być taka możliwość w systemie rejestracji żetonowej w trakcie otwartych tur rejestracji na lektoraty. Inne rozwiązanie to złożenie podania do jednostki, która prowadzi lektorat, z prośbą o wyrejestrowanie, lecz ta opcja może nie być tak skuteczna jak pierwsza.

USOS mówi, że rejestracje na lektoraty są automatycznie przerzucane na drugi semestr. Problem w tym, że w swoim planie na semestr letni nie widzę jeszcze lektoratu, na który chodzę i mam zamiar chodzić dalej. Kiedy mam się zacząć martwić?

Nigdy nie należy się martwić. Jeśli jednak rzeczywiście go tam nie ma (zwróćmy uwagę na fakt, że między semestrem zimowym a letnim jest jeszcze plan feryjny), to warto napisać mejla do Szkoły Języków Obcych.

USOS i UniWeb

Kiedy dostanę własne konto w USOS-ie?

Szybko. Jeśli wydaje Ci się, że jesteś już studentem i wciąż go nie masz, natychmiast pisz do sekretariatu! Jeśli nie wiesz, jak to sprawdzić, wejdź na http://www.usosweb.uw.edu.pl (login to Twój PESEL, a hasło jest takie samo jak w systemie IRK).

Trwa migracja danych. Co to znaczy? Co robić?!

Czekać. System właśnie przenosi dane z jednych usosów do innych usosów. Zazwyczaj kończy przed świtem, choć zdarza się, że migruje w ciągu dnia.

Jak założyć sobie maila na domenie student.uw.edu.pl?

Wszelkie potrzebne informacje znajdują się tutaj: http://google.uw.edu.pl/jak-zalozyc-poczte-studencka/

Jak uzyskać dostęp do rejestracji na kierunku, na którym planuję uzyskać dyplom?

Należy wysłać maila do usosmana lub usoswoman danej jednostki z prośbą o dostęp do rejestracji. W mailu warto od razu podać nr indeksu.

Egzamin certyfikacyjny

Czy ocena z egzaminu certyfikacyjnego z języka wlicza się do średniej na koniec studiów?

Nie, nie liczy się do żadnej średniej.

Kto decyduje o tym, czy dany przedmiot zalicza obowiązek zrealizowania zajęć w języku obcym na poziomie B2/B2+?

Opiekun roku, zwykle poprzez akceptację planu rocznego z wpisanym rzeczonym przedmiotem (i odpowiednią adnotacją, że jest to przedmiot zaliczający wymóg językowy).

Czy egzamin certyfikacyjny trzeba wpisywać do planu?

Trzeba zrobić go i wpisać do planu przed końcem trzeciego/piątego roku roku. Jest to niezbędne do uzyskania absolutorium.

Gdzie powinienem się udać, aby przepisać ocenę z certyfikatu uzyskanego poza UW? Czy w takiej sytuacji muszę rejestrować się na egzamin certyfikacyjny UW?

Idź do Szkoły Języków Obcych. Na temat zapisywania się w takim przypadku istnieje spór w doktrynie (w praktyce zależy to od rodzaju certyfikatu i języka) – należy napisać do SzJO, wskazując język, rodzaj certyfikatu i datę jego uzyskania. Szkoła poinformuje, jak wygląda procedura. Na pewno nie zapisuj się na egzamin bez wyraźnego potwierdzenia ze strony SzJO!

Dyplomy

W którym miejscu na dyplomie znajdzie się informacja o zajęciach spoza kierunku dyplomowego?

Wykaz wszystkich zaliczonych przedmiotów spoza kierunku dyplomowego wraz z ocenami znajdzie się w suplemencie do dyplomu.

Co mówi dyplom? Ukończył MISH czy ukończył coś w ramach MISH-u?

Nie ma czegoś takiego jak magisterium z MISH-u, toteż absolwenci MISH-u otrzymują dyplom ukończenia studiów z tytułem zawodowym licencjata lub tytułem naukowym magistra wystawiony przez Kolegium MISH i dany wydział. Dyplom mówi, że student uzyskał ten tytuł w ramach studiów w Kolegium MISH.

Czy muszę obronić licencjat, żeby iść na studia II stopnia na MISH-u?

Licencjat zrobić trzeba, chyba że w ramach MISH studiujecie prawo i/lub psychologię. W takiej sytuacji zostajecie przepisani na studia jednolite. Jeżeli dodatkowo studiujesz inny kierunek licencjacki w ramach MISH, nie jest konieczne składanie licencjatu na III roku. Termin obrony licencjatu trzeba jednak uzgodnić z opiekunem roku.

Do kiedy muszę się obronić? Czy jest jakiś termin ostateczny?

Ci, którzy muszą obronić licencjat, muszą go obronić do 30 września. W przeciwnym wypadku trzeba powtarzać rok. Studenci, którzy będą się bronić we wrześniu, nie będą poszkodowani w procesie rekrutacyjnym na studia II stopnia w Kolegium MISH.

Do kiedy muszę obronić licencjat, żeby kwalifikować się w rekrutacji na II stopień MISH-u?

Wszyscy, którzy chcą się zrekrutować na II stopień MISH, powinni zaplanować obronę najpóźniej w trzecim tygodniu września. Jeśli pod żadnym pozorem nie jest to możliwe – proszę zgłaszać się do sekretariatu.

Co, jeżeli nie wyrobię się z obroną przed 30 września?

Koniecznie skontaktuj się z opiekunem roku. Przysługuje Ci możliwość wydłużenia terminu na obronę o 3 miesiące, jeżeli spełnisz wymagania formalne.

Czy pracodawcy wiedzą, czym jest MISH?

Jeśli pracodawcą jest Uniwersytet (niekoniecznie Warszawski), to powinien wiedzieć. Jeśli ktoś inny – zależy od branży.

Warunki

Czy mogę mieć warunek na I roku?

Tak, ale tylko jeden – wynika to z tego, że nie można powtarzać pierwszego roku.

Czy mogę mieć warunek na V roku?

Nie, jeśli masz zamiar w tym roku skończyć studia. W innym razie, jesteś zmuszony do powtarzania V roku.

Co robić, gdy mam warunek?

Płacz i płać. I dopełnij wszystkich formalności.

Inne

Czy na I roku studiów mogę uczęszczać na zajęcia z V roku? Czy na V roku mogę robić zajęcia z I?

Z formalnego punktu widzenia jest to całkowicie dozwolone, co więcej – jest to istota studiów na MISH-u! Ewentualne problemy mogą wystąpić ze strony prowadzącego zajęcia (i to prędzej w pierwszej sytuacji). Jeśli jednak sprawa dotyczy obligatoryjnego seminarium na III roku, które chcę zaliczyć wcześniej, wówczas lepiej jest omówić to z opiekunem roku (opiekun zazwyczaj się zgadza, choć nie ma takiej gwarancji).

Czy na studiach licencjackich mogę robić zajęcia ze studiów magisterskich (np. ze specjalizacji)?

Co do zasady: tak – niemniej jednak na różnych kierunkach sprawa może przedstawiać się różnie i może zdarzyć się tak, że zajęcia specjalizacyjne lub seminaria magisterskie najzwyczajniej w świecie nie będą dostępne w otwartej dla wszystkich rejestracji w USOS-ie.

Czy mogę bronić licencjatu na 2 roku studiów I stopnia?

Zasadniczo nie ma z tym żadnego problemu, o ile w ciągu dwóch lat uda Ci się wyrobić wszystkie obowiązkowe zajęcia (tak z minimum, jak i obligatoryjne zajęcia zapisane w Zasadach Studiowania w Kolegium MISH) oraz spełnić wszystkie wymogi potrzebne do uzyskania absolutorium.

Zarejestrowałem/am się na egzamin i widziałem/am go w USOS-ie, a teraz go tam nie ma. Co robić?

Sprawdzić, czy zalogowałem/am się do właściwego USOS-a. USOS-ów jest wiele, mishowcy najczęściej korzystają z USOS-a Kampusu Centralnego, ale niektóre jednostki mają USOS-y swoje. Jeśli jednak jesteś dobrze zalogowany/a, niezwłocznie napisz do usosmajstra/y danej jednostki.

Czy studia na MISH-u są jednolite magisterskie czy też „3+2”?

Zależy to od kierunków dyplomowych realizowanych w ramach MISH-u. Jedynymi kierunkami na UW, które odbywają się w trybie 5-letnich jednolitych studiów magisterskich, są prawo i psychologia. Jeżeli jeden z nich to nasz kierunek dyplomowy (albo oba) – wówczas studia na MISH-u są 5-letnie. W pozostałych przypadkach odbywają się w trybie „3+2”.

Ciekawym wyjątkiem jest hungarystyka, na której studia licencjackie trwają zwyczajowo 4, a nie 3 lata. W przypadku studiowania hungarystyki student MISH-u powinien wyrobić minimum w 3 lata lub przedłużyć studia licencjackie np. poprzez poproszenie o ponowny wpis na 3 etap studiów.

Czy mogę przenieść się na jeden z kierunków, na którym studiuję w ramach MISH-u?

Generalnie tak, ale w tej sprawie dużo zależy od jednostki, na którą chcesz się przenieść. Należy zapytać władz jednostki (np. osoby ds. studenckich lub dydaktycznych). Może się to wiązać z obowiązkiem uzupełnienia różnic programowych między minimum a programem studiów dla studentów danej jednostki.