Warunek, czyli warunkowe zaliczenie etapu studiów, oraz powtórka (starsi mówią “repeta”), czyli powtarzanie etapu studiów – o tym będziemy tutaj mówić.

Zasady dotyczące tych przyjemności regulują następujące akty prawne:

 • ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym (dalej: PSWu)
 • Regulamin Studiów na UW (dalej: RS na UW)
 • Zasady Studiowania w Kolegium MISH (dalej
 • uchwała Senatu UW w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne (dalej: uchwała – POUEu).

Kogo dotyczy zagadnienie warunku i powtarzania roku?

Warunkowe zaliczenie mogą uzyskać studenci: I, II, III, IV roku studiów jednolitych; I i II roku studiów I stopnia; I roku studiów II stopnia.

Powtarzać rok mogą studenci: II, III, IV, V roku studiów jednolitych; II i III roku studiów I stopnia; II roku studiów II stopnia.

Studenci I roku, którzy nie zaliczyli więcej niż jednego przedmiotu, są skreślani z listy studentów. Dlatego w przypadku wielu egzaminów we wrześniu może warto przystąpić do nowej rekrutacji.

Opinia RSS

Przed podjęciem decyzji o wpisie warunkowym i powtarzaniu etapu studiów, Dyrektor Kolegium MISH UW może (choć nie musi) poprosić RSS Kolegium MISH UW o opinię. Jeśli więc składacie podanie i chcecie się z nami w tej sprawie zawczasu skonsultować – dajcie znać.

Opinia RSS ma charakter obligatoryjny dla Dyrektora przed podjęciem decyzji o zwolnieniu z opłaty za powtarzanie usług edukacyjnych w części lub w całości bądź rozłożeniu jej na raty.

Opłaty

Wysokość opłat w Kolegium nie zmienia się od kilku lat i w roku akademickim 2017/18 wynosi:

 • 400 zł – za warunek,
 • 1500 zł – maksymalna opłata za powtarzanie roku, przy powtarzaniu co najmniej 3 przedmiotów. W przypadku powtarzania roku z powodu niezaliczenia mniejszej liczby przedmiotów, opłata naliczana jest proporcjonalnie do kwoty 1500 zł, tj. po 500 zł za każdy przedmiot

Anegdota: wiesz, że Kolegium MISH zwykle nie pobiera opłat za warunek z pracy rocznej?

Podstawowe zasady dotyczące odpłatności za usługi edukacyjne

 1. Wysokość opłat za usługi edukacyjne w Kolegium MISH UW ustala Rektor UW na wniosek Rady Kolegium MISH UW, po zasięgnięciu opinii Rady Samorządu Studentów Kolegium MISH UW.
 2. Student może wnioskować o zwolnienie z opłat w całości lub w części, a także o rozłożenie ich na raty. Przed podjęciem decyzji Dyrektor Kolegium musi zasięgnąć opinii Zarządu Samorządu Studentów.
 3. Podstawą do zwolnienia lub rozłożenia opłat na raty mogą być w szczególności wyb osiągnięcia naukowe (zaświadczenie poświadczające owe osiągnięcia) lub trudna sytuacja materialna (zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach). Obie przesłanki należy odpowiednio udokumentować i złożyć w wersji papierowej do sekretariatu jako załączniki do USOS-owego podania.
 4. Od decyzji w sprawie zwolnienia lub rozłożenia opłat na raty student może, w ciągu 14 dni od jej doręczenia, odwołać się do Rektora.
 5. Zwróćcie uwagę na termin, w jakim należy wnieść opłatę, gdyż po przekroczeniu terminu zaczynają się odsetki (nieduże, ale jednak).

Co w podaniu?

Podania o zaliczenie warunkowe lub powtarzanie etapu studiów – zawsze należy umieścić w takim podaniu informację o niezaliczonym przedmiocie/przedmiotach. A poza tym – standardowe podanie.

Co w następnym roku?

W roku akademickim objętym wpisem warunkowym student powinien zaliczyć przedmiot, który nie został zaliczony w poprzednim roku. Niezaliczony przedmiot można powtarzać nie więcej niż dwa razy.