17 marca 2023

Granty

Poradnik grantowy – czyli jak wnioskować o wsparcie finansowe na działalność naukową w ramach Kolegium MISH

Gdzie znaleźć dokumenty, które ustanawiają i regulują sposoby udzielania wsparcia w ramach Kolegium?

Obecnie istniejące w zakresie działalności naukowej regulacje Kolegium są dostępne pod linkami: https://www.mish.uw.edu.pl/dzialalnosc-naukowa oraz https://www.mish.uw.edu.pl/ogloszenia-dyrekcji

Możliwości wsparcia, o które mogą wnioskować studenci MISH

1. Mikrogranty

Czym są mikrogranty i na co można je wydatkować?

To rodzaj wewnętrznego grantu Kolegium, który ma pokrywać wydatki na bieżącą działalność naukową studentek i studentów Kolegium np. na konferencje naukowe, kwerendy, wypożyczalnię międzybiblioteczną itp.

Kiedy można złożyć wniosek i jaka jest jego maksymalna wysokość?

O ten rodzaj wsparcia można wnioskować przez cały rok. Kwota dofinansowania otrzymanego w ten sposób polega na refundacji (zwrocie) poniesionych już kosztów i nie powinna przekroczyć 1500 zł – jest to jednak kwota uznaniowa, która wynika z kalkulacji całorocznych wydatków na studencką działalność naukową. Zdarza się więc, że dofinansowanie w uzasadnionych przypadkach przekroczy tę sumę z uwagi na przykład na wzrost kosztów podróży. Dyrekcja Kolegium stara się jednak trzymać podanych widełek, aby dla wszystkich zainteresowanych osób wystarczyło w ciągu roku pieniędzy.

Jak wnioskować?

Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest dokładne przestrzeganie procedury składnia wniosku, dlatego szczególnie ważne jest, aby nie przeoczyć żadnego etapu.

 1. W celu złożenia podania o dofinansowanie (realizowanego w postaci refundacji poniesionych kosztów) należy przesłać zastępcy Dyrektora Kolegium MISH d.s. tutoringu dr hab. Piotrowi Schollenbergerowi (piotr.schollenberger@uw.edu.pl) następujące dokumenty:
  – podpisany wniosek zawierający opis wydarzenia naukowego oraz wnioskowaną kwotę;
  – podpisaną opinię opiekuna_ki naukowego_ej.

 2. Jeśli wniosek zostanie złożony przed terminem wydarzenia naukowego, należy poprosić organizatora o wystawienie faktury VAT na Uniwersytet Warszawski.

  Dane do faktury:
  Uniwersytet Warszawski.
  ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.
  00-927 Warszawa
  NIP 525-001-12-66

  UWAGA: Faktura VAT wystawiona na Uniwersytet Warszawski stanowi jedyną podstawę do poprawnego rozliczenia wniosku i refundacji poniesionych kosztów!

 3. Do każdej faktury należy dołączyć opis spełniający wymogi określone przepisami wprowadzającymi elektroniczny obieg faktur na Uniwersytecie Warszawskim. Opis należy zredagować wedle wzoru:
  „Faktura za opłacenie […] w ramach realizacji grantu badawczego Kolegium MISH:
  [nazwa projektu]”. Proszę o zwrot środków na konto: … [numer konta
  studentki/studenta]”.
  Notki należy przesyłać do zweryfikowania na adres zastępcy Dyrektora Kolegium MISH d.s. tutoringu: piotr.schollenberger@uw.edu.pl. Należy pamiętać o dokładnym opisie, zgodnym z wnioskiem oraz o podaniu poprawnego numeru konta, na które zostaną zwrócone środki.

 4. Fakturę w postaci wydruku należy dostarczyć do sekretariatu Kolegium MISH (ul. Dobra 55, p. 1.044).

O czym należy pamiętać?

W przypadku każdej dokonanej płatności należy zadbać o wystawienie faktury VAT na Uniwersytet Warszawski, a dokument wpłaty należy opisać (oznacza to, że na odwrocie wydruku zamieszcza się adnotację: „Faktura / Rachunek za opłacenie … [np. udziału w konferencji naukowej „…” + data wydarzenia]”. Proszę o zwrot środków na konto … [numer konta studentki/studenta]. [Data / Podpis]). Tak opisany dokument trzeba będzie później dostarczyć do Pani Marzeny Jesiotr z Sekcji Finansowej (marzena@al.uw.edu.pl).

W wypadku biletów zagranicznych należy dokonać zakupu przez obsługującą UW firmę WhyNotTravel sp. z o.o. (uw@whynottravel.pl), zgodnie z informacjami zawartymi na stronie: http://bwz.uw.edu.pl/whynottravel/

Dofinansować i zrefundować można jedynie projekty realizowane w danym roku kalendarzowym (to znaczy na przykład, że wnioski pozytywnie rozpatrzone obecnie będą musiały zostać przekazane do rozliczenia do końca 2022 roku). W roku 2023 nie ma możliwości otrzymania refundacji za faktury z 2022 roku.

Kiedy nie otrzymam mikrograntu?

W zasadzie jedynym negatywnie ocenianym kryterium jest planowany udział w rozmaitych przedsięwzięciach komercyjnych, organizowanych pod szyldem nauki, takich, jak wydawane za pieniądze Autorek i Autorów monografiach zbiorowych czy konferencjach organizowanych przez firmy i fundacje, jedynie formalnie związane z jednostkami naukowymi.

2. Minigranty, granty

Czym są minigranty i na co można je wydatkować?

W Kolegium funkcjonuje system grantowy, który działa w formie edycyjnej, konkursowej, aplikacyjnej (w obecnej formule powołany dnia 23 lutego 2023 r.). Nabór odbywa się dwa razy w roku – do dnia 31.03 oraz dnia 31.10. Wsparcie przeznaczone jest na realizację większych, dłuższych projektów naukowych i prowadzenie prac badawczych, a wnioskowana kwota powinna wynosić maksymalnie około 20 000 zł (kwota ta uzależniona jest od możliwości finansowych Kolegium w danym roku).

W ramach realizacji grantu Dyrektor Kolegium MISH przeznacza odpowiednie środki na realizację projektu na okres dwóch semestrów. Z przeznaczonej na projekt sumy wypłaca się odpowiednie środki w systemie zaliczkowym (według kosztorysu planowanych wydatków) albo poprzez refundację poniesionych kosztów w wyznaczonych ramach. Wydatki mogą pokrywać np.: zwrot kosztów przejazdów, transkrypcji, zakwaterowania, diety, kwerend, w uzasadnionych przypadkach również zakup wymaganych przedmiotów i aparatury oraz innych niezbędnych dla danego projektu pomocy.

Co istotne, uczelnia nie może zapewnić pokrycia kosztów ubezpieczenia (NNW). Co do zasady, w ramach konkursu mikrograntu nie są finansowane także wydatki na konferencje naukowe oraz koszty publikacji naukowych. Wynika to z faktu, że wsparcie na nie można uzyskać z innych źródeł. Wsparcie nie obejmuje również – jak w grantach państwowych – wynagrodzenia dla osób realizujących projekt.

Jak wnioskować:

Krok 1: Student we współpracy z tutorem rozpoczyna pracę nad projektem badawczym. Datę rozpoczęcia prac nad projektem potwierdza tutor.

Krok 2: Student Kolegium w porozumieniu ze swoim tutorem zgłasza do Rady wniosek grantowy (dokonuje się tego poprzez przesłanie dokumentów na adres elektroniczny Sekretariatu Kolegium MISH i Zastępcy Dyrektora Kolegium MISH ds. tutoringu). Nie ma wskazanego jednego wzoru wniosku, ale musi on zawierać takie elementy jak: opis projektu, obejmujący zadania i metody badawcze, spodziewane rezultaty, kosztorys oraz opinię tutora potwierdzająca, że projekt opisany we wniosku grantowym wpisuje się w realizowane dotychczas plany badawcze.

Krok 3: Rada, za pośrednictwem Dyrektora Kolegium MISH, może zwrócić się o dodatkową opinię o projekcie do zewnętrznego eksperta mającego co najmniej stopień naukowy doktora.

Krok 4: Rada ocenia wniosek i przekazuje go studentowi ze wstępną oceną jego wykonalności.

Krok 5: Rada Grantowa wyłania liczbę projektów w drodze konkursu ogłaszając wynik każdorazowego konkursu na stronie internetowej Kolegium MISH.

O czym należy pamiętać?

Wnioski będą rozpatrywane przez komisję z wzięciem pod uwagę ich kosztochłonności, relacji między kosztorysem a poszczególnymi zadaniami oraz ewentualnymi efektami prac – na tej podstawie będę oceniane i dofinansowywane.

Finansowanie projektu nie może przekraczać terminu ukończenia studiów wynikającego z Regulaminu Studiów na UW i Organizacji Studiów w Kolegium MISH.

Wysokość diety za dobę podróży zagranicznej oraz na nocleg w poszczególnych państwach powinny być obliczane zgodnie z wytycznymi Biura Obsługi Badań i Biura Współpracy z Zagranicą UW (dostępne pod linkiem: http://bob.uw.edu.pl/diety_zagraniczne/).

W przypadku każdej dokonanej płatności należy zadbać o wystawienie faktury VAT na Uniwersytet Warszawski, a dokument wpłaty należy opisać (oznacza to, że na odwrocie wydruku zamieszcza się adnotację: „Faktura / Rachunek za opłacenie … [np. udziału w konferencji naukowej „…” + data wydarzenia]”. Proszę o zwrot środków na konto … [numer konta studentki/studenta]. [Data / Podpis]). Tak opisany dokument trzeba będzie później dostarczyć do Pani Marzeny Jesiotr z Sekcji Finansowej (marzena@al.uw.edu.pl).

W wypadku biletów zagranicznych należy dokonać zakupu przez obsługującą UW firmę WhyNotTravel sp. z o.o. (uw@whynottravel.pl), zgodnie z informacjami zawartymi na stronie: http://bwz.uw.edu.pl/whynottravel/

3. Środki na wydanie publikacji

Czym są środki na wydanie publikacji i jak można o nie wnioskować?

W ramach Kolegium istnieje także możliwość wnioskowania o wsparcie finansowe na wydanie publikacji. W tym przypadku procedura jest jednak indywidualna, a każda publikacja podlega recenzji i ocenie pracowników naukowych Kolegium. W tym przypadku kwoty, tryb i forma przyznania wsparcia na tyle zależy od indywidualnej sytuacji, że najlepiej kontaktować się w tej sprawie bezpośrednio z Zastępca Dyrektora Kolegium ds. tutoringu.

4. Granty ogólnopolskie/pozauczelniane

Wnioskowanie i rozpatrywanie tych grantów nie leży w kompetencjach Dyrekcji Kolegium, jednak Dyrekcja wraz z Opiekunami Administracyjnymi będzie służyć ewentualnym wsparciem przy składaniu takich wniosków oraz, co istotne, będzie wraz z Radą Samorządu Studentów informować i rozpowszechniać informacje o ruszających naborach na granty.

Zbiór przydatnych informacji:

Dane do faktur:

Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
NIP: 525-001-12-66

Lub:

University of Warsaw
Krakowskie Przedmiescie 26/28
00-927 Warsaw, Poland
VAT number: 525-001-12-66

Przydatne linki w zakresie środków na diety, noclegi i bilety lotnicze:

 1. Bilety: http://bwz.uw.edu.pl/whynottravel/
 2. Diety i noclegi zagraniczne: http://bob.uw.edu.pl/diety_zagraniczne/

opracował: Mateusz Grzyb, ostatnia edycja: 27.12.23 r.