Rada Dydaktyczna to organ utworzony w roku akademickim 2019/2020. Liczy 32 osoby i w jej skład wchodzą:
– Dyrektor Kolegium;
– 10 koordynatorów dziedzinowych;
– 6 przedstawicieli dyscyplin w grupach dyscyplin koordynowanych przez koordynatorów;
– 7 przedstawicieli tutorów;
– 8 przedstawicieli samorządu studenckiego Kolegium.

Do zadań Rady należy:
1) opiniowanie planu rozwoju Kolegium przygotowanego przez Dyrektora;
2) ocenianie działalności Kolegium na podstawie corocznego sprawozdania Dyrektora;
3) przedstawianie Rektorowi projektu zmian w Regulaminie Kolegium;
4) opiniowanie minimów programowych dla kierunków studiów przedstawianych przez Dyrektora;
5) wykonywanie innych czynności przewidzianych Regulaminie Kolegium oraz Statucie.

Obecni przedstawiciele samorządu studenckiego w Radzie Dydaktycznej:

  • Przemysław Wojenka