17 marca 2023

Zasady rekrutacji


Studia I stopnia


Wszystkie poniższe informacje dostępne są także pod adresem IRK rekrutacja.

Postępowanie rekrutacyjne na studia w Kolegium MISH jest dwuetapowe i zakłada tzw. konkurs matur oraz rozmowę kwalifikacyjną. Poradnik do rozmowy i jej dokładny opis odnajdziecie w zakładce „Poradnik do rozmowy kwalifikacyjnej”.

Próg kwalifikacji


W systemie IRK przeczytacie, iż próg kwalifikacji do rozmowy wynosi 60 punktów. Oznacza to, że kandydat musi uzyskać co najmniej 60 punktów z części maturalnej, aby móc wziąć udział w rozmowie. W praktyce do etapu rozmów przyjmuje się kandydatów w liczbie równej dwukrotności miejsc na danym roku Kolegium (tj. zwykle około 200). Oznacza to, iż aby dostać się do rozmowy, trzeba spełnić jednocześnie dwa warunki:

 • uzyskać z konkursu matur co najmniej 60 punktów,
 • uzyskać z konkursu matur wynik, który znajdzie się w grupie około 200 najlepszych wyników.

Sposób obliczania punktów do rozmowy kwalifikacyjnej


Sposób obliczania punktów w konkursie matur obrazuje poniższa tabela:

Nie wiecie jak ją odczytać? Spokojnie, przychodzimy z pomocą.

1. Wynik procentowy z matury z j.polskiego pomnóż przez współczynnik (0,6 lub 1,0 w zależności od poziomu). Otrzymaną w wyniku takiego liczbę pomnóż przez 0,4.

2. Wynik procentowy z matury z matematyki pomnóż przez współczynnik (0,6 lub 1,0 w zależności od poziomu). Otrzymaną w wyniku takiego mnożenia liczbę pomnóż przez 0,15.

3. Wynik procentowy z matury z języka obcego pomnóż przez współczynnik (0,6 lub 1,0 w zależności od poziomu). Otrzymaną w wyniku takiego mnożenia liczbę pomnóż przez 0,1.

4. Wynik procentowy z matury z przedmiotu dodatkowego (może być nim j. obcy inny niż w kolumnie 3.) pomnóż przez współczynnik 1 (musi być to przedmiot zdany na poziomie rozszerzonym). Otrzymaną w wyniku takiego mnożenia liczbę pomnóż przez 0,35.

5. Dodaj do siebie wszystkie otrzymane liczby. Wynik to liczba twoich punktów w konkursie matur.

CENNE UWAGI

 • Język polski jest najważniejszym przedmiotem maturalnym w procesie rekrutacji. Zdanie go na poziomie rozszerzonym na co najmniej 60% odpowiada zdaniu go na poziomie podstawowym na co najmniej 100%.
  Warto zatem spróbować sił w maturze rozszerzonej. Taka sama zasada ma zastosowanie w przypadku matematyki i j. obcego, które odgrywają nieco mniejszą rolę w ogólnej punktacji.
 • Zastanów się, czy warto nakładać na siebie zdawanie 5 lub 6 matur. Czasem lepiej i łatwiej przygotować się do jednego dodatkowego przedmiotu i zdać go z bardzo dobrym wynikiem.

Rozmowa rekrutacyjna


Kolejnym etapem rekrutacji jest rozmowa. Poradnik do niej znajdziecie na naszej stronie. W procesie rekrutacji kandydat deklaruje dwa dowolne tematy wraz z bibliografią. Na ich podstawie odbywa się rozmowa z komisją egzaminacyjną. Rozmowy w rekrutacji na rok 2023/24 odbędą się zdalnie.

Wynik końcowy


Wynik końcowy kandydata oblicza się w następujący sposób:

 1. Mnoży się wynik z konkursu matur przez współczynnik 0,4
 2. Mnoży się wynik z rozmowy kwalifikacyjnej (0-100 punktów) przez współczynnik 0,6
 3. Oba wyniki dodaje się do siebie.

Progi punktowe


Progi punktowe oraz liczbę kandydatów na jedno miejsce w poprzednich latach znajdziecie pod adresem: LINK.


Studia II stopnia


Proces rekrutacyjny na studia II stopnia w Kolegium MISH również jest dwuetapowy. Kandydaci są bowiem kwalifikowani na podstawie oceny na dyplomie oraz rozmowy rekrutacyjnej. Szczegóły rekrutacji znajdziecie pod wskazanym powyżej linkiem.


Potrzebne dokumenty


Kandydat na studia II stopnia w Kolegium MISH składa:

 • list motywacyjny (maksymalnie 9000 znaków ze spacjami) zawierający:
  • opis dotychczasowych osiągnięć kandydata,
  • prezentację zainteresowań uzasadniającą podjęcie studiów w Kolegium MISH, w tym przewidywany zestaw studiowanych dyscyplin i zarys planu studiów,
  • (opcjonalnie) koncepcję pracy dyplomowej lub koncepcję projektu badawczego.

Rozmowa rekrutacyjna


Rozmowa oceniana jest w skali od 0 do 60 punktów. Przy ocenie rozmowy bierze się pod uwagę, dobór argumentów uzasadniających zestaw studiowanych dyscyplin, spójność prezentowanego zarysu planu studiów oraz erudycyjne przygotowanie kandydata i umiejętności retoryczne. Jej podstawą jest złożony list motywacyjny. Minimalna liczba punktów potrzebnych do zaliczenia rozmowy kompetencyjnej wynosi 20.

Wynik końcowy


Przy obliczaniu wyniku końcowego stosuje się następujące zasady:

 • ocenę na dyplomie mnoży się przez 8, co daje maksymalną liczbę 40 punktów (w przypadku oceny wyższej niż 5, kandydat otrzymuje maksymalnie również 40 punktów);
 • punkty z rozmowy kompetencyjnej są przyznawane w liczbie od 0 do 60.

Wynik końcowy stanowi sumę punktów uzyskanych za ocenę na dyplomie i punktów uzyskanych w czasie rozmowy kompetencyjnej. Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów: 100.