Uniwersytet zapewnia pewne rodzaje pomocy w ramach swojej struktury. Członkowie społeczności uniwersyteckiej także wprowadzają pewne rozwiązania na własną rękę. Jeżeli potrzebujesz pomocy, to przejrzyj poniższą ofertę. Warto pamiętać, że nie są to wszystkie instytucje pomocowe na UW. Jeżeli nie jesteś pewien/pewna, do kogo się udać, skontaktuj się z RPS-em lub Radą.

Prawa studenta określa Regulamin Studiów na Uniwersytecie Warszawskim. Uniwersytet gwarantuje pomoc studentom w zakresie materialnym, administracyjnym, naukowym i badawczym. Ponadto Student ma prawo do poszanowania swej godności przez każdego członka społeczności akademickiej. Na dodatek, w ramach UW obowiązują pewne standardy oraz dobre praktyki, które nie są regulowane prawnie, natomiast funkcjonują w przestrzeni uniwersyteckiej.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak rozpoznawać dyskryminację i jak bronić się przed dyskryminacją na UW, sprawdź stronę rownowazni.uw.edu.pl oraz zapoznaj się z podręcznikiem antydyskryminacyjnym.

Ombudsman UW

Ze strony internetowej:

Ombudsman, czyli Rzecznik akademicki, to osoba niezależna i neutralna, do której studenci, pracownicy akademiccy i administracyjni mogą zwracać się w sposób nieformalny i poufny z prośbą o pomoc w sprawach dotyczących uczelni i jej społeczności. Zadaniem ombudsmana jest wspieranie pracowników i studentów w rozwiązywaniu konfliktów oraz dbanie o to, by wszyscy członkowie społeczności akademickiej byli traktowani sprawiedliwie i uczciwie. Funkcja ombudsmana jest niezależna od struktury zarządzania.

Do kompetencji ombudsmana należy:

 • Promowanie wysokich standardów etycznych oraz alternatywnych metod rozwiązywania sporów w środowisku akademickim;
 • Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów, łagodzenie ich negatywnych skutków;
 • Wspieranie osób indywidualnych i jednostek organizacyjnych UW w rozwiązywaniu problemów powstałych na tle funkcjonowania uczelni;
 • Gromadzenie i udostępnianie informacji nt. regulacji obowiązujących na uczelni oraz ogólnych zasad jej funkcjonowania;
 • Identyfikowanie źródeł problemów obniżających sprawne funkcjonowanie uczelni;
 • Przedstawianie Rektorowi informacji i rekomendacji w zakresie niezbędnych zmian zmierzających do poprawy działania uczelni.

Spośród 115 spraw, które wpłynęły do Rzecznika Akademickiego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, według informacji ze sprawozdania Pani Rzecznik, jedynie 26 spraw miało charakter konfliktu między studentami a prowadzącymi zajęcia (sprawy opisane odpowiednio jako “Konflikt z promotorem”, “Konflikt pomiędzy studentem a pracownikiem” lub “Problem z zaliczeniem”). Dwadzieścia cztery z tych przypadków zostało przedstawionych Ombudsmanowi przez studentów lub doktorantów, co stanowi prawie40% ogólnej liczby spraw zgłoszonych przez studentów i doktorantów (61).

Adres: budynek BUW, ul. Dobra 56/66 (I piętro, pokój numer 1.60 C), 00 – 312 Warszawa.

W roku akademickim 2019/2020 ombundsmanem UW jest Katarzyna Wardzyńska, studentka MISH-u.

Akademicka Poradnia Prawna

Ze strony internetowej

Akademicka Poradnia Prawna na Uniwersytecie Warszawskim jest jednostką świadczącą bezpłatną pomoc prawną dla studentów warszawskich uczelni. Nasza oferta dotyczy pomocy w sprawach typowo “studenckich” (m.in. regulaminy studiów, regulaminy pomocy materialnej). Udzielamy porad także z zakresu m. in. prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy, prawa administracyjnego. Nie udzielamy porad z zakresu prawa karnego i podatkowego.  W naszej Poradni dyżurują Doradcy. Większość Zespołu stanowią studenci IV roku Wydziału Prawa I Administarcji. Jednakowoż nad jakością udzielanych porad czuwają starsi Doradcy, posiadający doświadczenie w doradztwie prawnym i pracy w Akademickiej Poradni Prawnej.

Adres: główny kampus Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 24, budynek Zarządu Samorządu Studentów UW, pok. 109 (Mały Dziedziniec UW, I piętro) – zaraz za główną bramą Uniwersytetu należy skręcić w prawo (przy bankomacie) i za przejściem wejść w drzwi po prawej stronie.

Centrum Pomocy Psychologicznej i Akademicki Ośrodek Psychoterapii

Strona internetowa

Centrum Pomocy Psychologicznej zostało powołane przy Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest inicjatywą wyrastającą z wciąż rosnącej troski władz naszej Uczelni o zdrowie psychiczne studentów i pracowników. CPP UW oferuje darmowe konsultacje psychologiczne oraz psychiatryczne (podobnie do oferty konsultacji dawniej oferowanych w BON-ie). Nowością będzie również uruchomienie konsultacji online, które sfinansowane zostaną z budżetu partycypacyjnego (edycja 2017/2018). W ramach CPP student będzie miał możliwość kilku konsultacji z psychoterapeutą.

Adres: ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa (dawny budynek Wydziału Fizyki UW, wejście od ul. Banacha, I piętro).

Akademicki Ośrodek Psychoterapii jest zrzeszony w ramach CPP. Od 1979 r. AOP prowadzi bezpłatną psychoterapię dla studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Warszawskiego. Psychoterapia w Ośrodku prowadzona jest w warunkach ambulatoryjnych, co oznacza, że jej uczestnicy nie muszą przerywać studiów bądź pracy na czas jej trwania. Psychoterapię w Ośrodku prowadzą w większości psychologowie z wieloletnią praktyką psychoterapeutyczną, posiadający certyfikaty potwierdzające kompetencje potrzebne do prowadzenia psychoterapii.

Adres: ul. Smyczkowa 11 A.

Komisja Rektorska ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji

Ze strony internetowej:

Celem działania Komisji Rektorskiej ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji Uniwersytetu Warszawskiego jest przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na jakąkolwiek cechę prawnie chronioną oraz dbałość o przestrzeganie zasady równego traktowania na terenie uczelni. W jej skład wchodzą pracownicy naukowi UW wyróżniający się wiedzą i doświadczeniem w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji. Komisja monitoruje przestrzeganie zasady równego traktowania na Uniwersytecie Warszawskim, opracowuje możliwe sposoby rozwiązywania problemów wynikających z naruszenia zakazu dyskryminacji, oferuje pomoc osobom dotkniętym nierównym traktowaniem ze względu jakąkolwiek cechę, inicjuje postępowania wyjaśniające oraz występuje z wnioskami o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec osób dopuszczających się dyskryminacji. Zgłoszenie się z jakimkolwiek problemem do Komisji odbywa się w anonimowo.

Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów (przy WPiA UW)

Ze strony internetowej:

Celem Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego jest promowanie kultury rozwiązywania konfliktów. Prowadzimy wszechstronną działalność na rzecz popularyzacji i rozwoju mediacji oraz innych polubownych metod rozwiązywania sporów (ADR) sprzyjając tworzeniu otwartego społeczeństwa obywatelskiego. Korzystamy z wiedzy i doświadczenia pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego, a także ze wsparcia wielu ekspertów i instytucji z nami współpracujących. Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów jest fundacją, która powstała w 2006 roku w wyniku potrzeby propagowania wiedzy na temat mediacji wśród studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Szczególnie istotne znaczenie ma rozpowszechnianie informacji o polubownych metodach rozwiązywania sporów wśród przyszłych prawników, którzy z racji wykonywanego zawodu będą kształtowali praktykę ich stosowania w przyszłości.

Mediatorzy Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów to profesjonalnie przygotowane osoby, które wspierają strony w sytuacjach konfliktowych wynikających z pracy i nauki na naszej Uczelni:

 • pomagamy stronom określić ich problemy i interesy;
 • proponujemy mediację lub inne działania dążące do rozwiązania konfliktu;
 • towarzyszymy stronom w znalezieniu najlepszych i najbardziej adekwatnych dla sytuacji rozwiązań;
 • naszym celem jest dodatkowo wypracowanie sposobów dochodzenia do porozumienia w przyszłości, przy ewentualnych nowych konfliktach, bez pomocy strony trzeciej;
 • pomagamy budować kulturę otwartej i konstruktywnej komunikacji na uczelni;
 • Mediacje akademickie z udziałem pracowników i studentów UW w sporach wynikających z pracy i nauki na UW są bezpłatne.

Adres: Wydział Prawa i Administracji, Collegium Iuridicum II, pokój 3.5, ul. Lipowa 4, 00-316 Warszawa.

Uczelniana Organizacja Studencka Queer UW

Ze strony internetowej:

Jej celem jest działanie na rzecz rozwoju naukowego studentów i studentek oraz wspieranie i promowanie postawy tolerancji i otwartości wśród studentów. Swoje założenia studenci i studentki zamierzają realizować poprzez organizację konferencji naukowych, organizowanie i udział w obozach naukowych, wydawanie okazjonalnych publikacji i ulotek, prowadzenie serwisu informacyjnego w postaci witryny internetowej, współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i towarzystwami naukowymi, uczestnictwo w krajowym i międzynarodowym ruchu naukowym a także włączanie się w działalność społeczną na terenie Uniwersytetu Warszawskiego jak i poza jego murami, służącą wspieraniu i promowaniu postawy tolerancji i otwartości wśród studentów i studentek. Do Queer UW należeć może każdy student i doktorant oraz każda studenta i doktoranta UW.

Jadłodzielnie na UW

Foodsharing to nowa inicjatywa w Warszawie. Hasłem inicjatywy jest “podziel się słoikiem”.

MisjaRatujemy żywność przed zmarnowaniem. Zachęcamy wszystkich do dzielenia się jedzeniem ze wszystkimi. Budujemy poczucie odpowiedzialności za ograniczenie marnowania jedzenia.

Na Uniwersytecie Warszawskim znajdują się dwa miejsca foodsharingu, z których można skorzystać całkowicie bezpłatnie.

Adresy: 

 • Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Stawki 5/7 (parter, naprzeciw bufetu – lodówka oraz szafka);
 • Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Karowa 18 (parter, obok barku – lodówka i szafka).

Mapka wszystkich Jadłodzielni w Polsce: http://bit.ly/2uYHueQ.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

Ze strony internetowej:

W celu zagwarantowania osobom niepełnosprawnym na UW niezbędnych form wsparcia, a nauczycielom akademickim pracującym ze studentami niepełnosprawnymi – wszelkiej pomocy organizacyjnej, Rektor UW w 2000 roku powołał Biuro ds. osób niepełnosprawnych. Biuro ds. osób niepełnosprawnych UW (BON) swoimi usługami obejmuje wszystkie osoby niepełnosprawne w rozumieniu formalnym. Warunkiem otrzymania pomocy biura jest występowanie zależności między niesprawnością, a trudnościami w realizacji programu studiów. Oznacza to, iż sam fakt posiadania orzeczonego stopnia niepełnosprawności nie jest warunkiem wystarczającym do uzyskania jakichkolwiek świadczeń ze strony Uniwersytetu Warszawskiego. Z usług oferowanych przez BON mogą jednak korzystać także osoby nie posiadające formalnego orzeczenia o niepełnosprawności – przewlekle chore, lub czasowo niepełnosprawne, które nie mając orzeczonego stopnia niepełnosprawności, ze względu na stan  zdrowia nie są w stanie realizować standardowego programu studiów. Osoby takie są uznawane przez Uniwersytet Warszawski jako uprawnione do korzystania z usług BON i mogą otrzymać takie usługi i dostosowania, które umożliwią im kontynuowanie nauki.

 

BON pomaga studentom poprzez wypożyczanie specjalistycznego sprzętu, organizację transportu uniwersyteckiego, konsultacje sprzętowe i szkolenia sprzętowe, tłumaczenia na Polski Język Migowy, jak również odpowiada za przystosowanie studenckiej infrastruktury (budynki, komputery, biblioteka) w celu umożliwienia korzystania z niej przez wszystkich członków społeczności akademickiej.

Adres: Krakowskie Przedmieście 26/28; 00-927 Warszawa (Kampus Centralny, Pałac Kazimierzowski, lewe wejście zewnętrzne)


Autor poradnika: Paweł Zalewski, 16.03.2018