Poniższe wskazówki bazują na zapisach Regulaminu Studiów na UW w jego kształcie z dnia 13.07.2018 roku. Warto zwrócić uwagę, że wskazówki mają charakter teoretyczny. W praktyce US lub administracja różnowydziałowa może inaczej traktować różne przedmioty, a to może wpływać na wliczanie tychże ocen do średniej.


Z czego są oceny?

Lepiej odpowiedzieć na to pytanie inaczej: z czego ocen nie ma? Mówi o tym Regulamin Studiów na UW, § 29, ust. 1: Wszystkie przedmioty, do których zaliczenia student przystąpił, z wyjątkiem wychowania fizycznego, seminarium dyplomowego oraz wymienionych w zarządzeniu Rektora przedmiotów przygotowujących do podjęcia studiowania, wspólnych dla wszystkich kierunków studiów, kończą się oceną, która jest ustalana zgodnie z zasadami określonymi w sylabusie przedmiotu.

Przedmioty wymienione w Zarządzeniu to BHP oraz POWI.


Jakie oceny liczą się do średniej?

Regulamin Studiów na UW mówi też, w jaki sposób liczymy średnią ocen na studiach czy do stypendium Rektora.

§ 36, ust. 2: Średnią ocenę etapu studiów ustala się jako średnią arytmetyczną ocen końcowych ze wszystkich przedmiotów, składających się na plan studiów danego etapu (także z lektor języka obcego), z zastrzeżeniem § 31 ust. 7, z zaokrągleniem do części setnych. (…) Do średniej nie wlicza się oceny z egzaminu certyfikacyjnego z języka obcego.

§ 31, ust. 7: Ocena uzyskana w wyniku egzaminu komisyjnego lub komisyjnego sprawdzenia wyników studenta zastępuje ocenę kwestionowaną.

Powyższe zapisy wskazują, że bierzemy pod uwagę wszystkie oceny z egzaminów i oceny końcowe z przedmiotów, które nie kończą się egzaminem. Zobaczmy to na konkretnych przykładach

 • Semiotyka logiczna (60 godzin wykładów i 60 godzin ćwiczeń; egzamin i jedno zaliczenie na ocenę z ćwiczeń na koniec roku). Do średniej UW liczy się tylko ocena z egzaminu.
 • Seksuologia – ćwiczenia (30 godzin i zaliczenie na ocenę). Ale do tego jest jeszcze, co za szał, Seksuologia – wykład (30 godzin, egzamin), jako osobny przedmiot. Do średniej UW liczy się w tylko ocena z egzaminu.
 • Dlaczego Aborygeni zjedli Cooka? (konwersatorium, 30 godzin, zaliczenie na ocenę). Do średniej UW liczy się ocena z zaliczenia, bo i innej nie ma.
 • Jeże przedmiot roczny składa się wyłącznie z ćwiczeń (bez wykładu) i po każdym semestrze student otrzymuje ocenę za ćwiczenia – wówczas liczy się tylko ocena z ćwiczeń za drugi semestr.
 • przedmiot jest rozbity na różne lata akademickie i odbywa się, na przykład, w semestrze letnim 2017/18 i zimowym 2018/19, do średniej UW liczą się obie oceny z ćwiczeń – ale do dwóch różnyc średnich za kolejne lata.
 • “ZAL” nigdy nie liczy się do średniej. ZAL nie może być przepisywane na tróję!
 • “NK” (=nieklasyfikowany) nigdy nie liczy się do średniej.


USOS – sprawdzam

Uwaga! Przy obliczaniu średniej nie wierzmy ślepo USOS-owi. System ten jeszcze jakiś czas temu twierdził, że do średniej liczy się ZAL… z w-f-u. Co prawda zmienił zdanie, niemniej wszelkie uwagi w rubryce Czy ocena liczy się do średniej traktujcie z dystansem i sprawdźcie, co na to Regulamin.


Podpięcia a średnia

Instytucja podpięć stwarza nowe możliwości w kształtowaniu swojej średniej. Dzięki nim można mieć lepsze oceny niż się w rzeczywistości ma. Jak to zrobić? Niekiedy niezawodnych odpowiedzi udzielają matematycy: Możesz podpiąć pod program i etap (pod drugi rok!). Wówczas ocena z tego przedmiotu policzy się do średniej etapowej za rok II (ale już nie będzie uwzględniana za średniej za rok III) (…). Możesz również podpiąć teraz tylko pod program. Wtedy przedmiot nie będzie uwzględniany przy liczeniu średniej za rok II (ale oczywiście będzie liczył się do średniej za studia). Można zatem przesunąć policzenie gorszych ocen na później.

Istnieje również opcja podpięcia przedmiotu, którego zaliczenia nie jesteśmy pewni, jedynie pod program i podpięcia go pod etap w późniejszych latach, gdy jest już zaliczony. Jeżeli jednak przedmiot ten okaże się za trudny i nie uda się go zaliczyć, to nie trzeba go podpinać pod etap. Może on sobie wisieć w systemie i nie będzie miał wpływu na uzyskanie absolutorium, obronę czy uzyskanie dyplomu. Nie będzie trzeba go później zaliczać (jeżeli nie jest to przedmiot z minimum) ani za niego płacić.


Osobna rejestracja

Jeżeli przedmiot składa się z wykładu i ćwiczeń, wykład i ćwiczenia mają osobne podstrony w USOS i obowiązuje osobna rejestracja w USOS – wówczas, co do zasady, liczy się tylko ocena z wykładu (z egzaminu). Tego typu sytuacja stwarza jednak duże pole do interpretacji – zarówno ze strony opiekuna roku, mishowej lub uczelnianej komisji stypendialnej, jak i odpowiednich władz jednostce, która wystawia takie zajęcia.


Rozbity przedmiot roczny

Pole do interpretacji znajdziemy też tam, gdzie przedmiot, który został pomyślany jako całoroczny, zostaje rozbity na dwie części, każda po jeden semestr. Zobaczmy to na arabskim przykładzie, semestrze zimowym 2011 Wydział Orientalistyczny oferował nam Zagadnienia społeczno-kulturowe świata arabskiego 1 – 30-godzinny wykład kończący się zaliczeniem na ocenę. Jako że temat j dość szeroki, w semestrze letnim mieliśmy Zagadnienia społeczno-kulturowe świata arabskiego 2 – 30-godzinny wykład, który kończy się już egzaminem. Logika wskazywałaby, że jest to jeden przedmiot – tak też wynika z programu studiów na arabistyce, który wymienia tylko Zagadnienia społeczno-kulturowe świata arabskiego – roczny wykład 60-godzinny, który kończy się egzaminem

Tymczasem w USOS będziemy mieli dwie oceny z tego przedmiotu, jedną za część 1 i jedną za część 2, co więcej: USOS stwierdzi, że obie oceny liczą się do średniej. Czy USOS ma rację? Obecnie, w czasach, gdy USOS coraz częściej staje się formalnym punktem odniesienia (a czasem – ostatnią instancją), można się spodziewać, że sekretariat, opiekun roku czy komisja stypendialna przychyli się do interpretacji USOS-a (liczą się oceny obie). Tym bardziej, że studentów Wydziału Orientalistycznego obowiązuje rozliczenie semestralne, a nie roczne.

Mimo to pamiętajmy: tego typu sytuacja stwarza nam pewne pole do interpretacji. Jeśli jesteśmy przekonani, że nasz sposób liczenia średniej jest zgodny z duchem i literą Regulaminu Studiów walczmy o własną interpretację, wbrew temu, co mówi USOS.


5+, 5! i 6 a sprawa polska

Zgodnie z § 29 ust. 2 Regulaminu Studiów na UW: Stosuje się następujące oceny pozytywne: celujący, bardzo dobry, dobry plus, dobry, dostateczny plus, dostateczny, i ocenę negatywną niedostateczny. Niestety, kolejny ustęp przyporządkowuje ocenie celującej wartość liczbową: 5. Oznacza to, że takie oceny jak 6, 5+ i 5! liczą się do średniej jako 5 (chociaż 6 i 5! figurują w USOS jako “celujący”; USOS nie zna jednak takiej oceny jak 5,5, chociaż ta figuruje w naszych indeksach, o ile je mamy). W każdym razie informację o szóstkach można wpisywać do różnych wniosków o stypendia – na pewno zrobi to wrażenie.


Praca roczna

Jeżeli warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest napisanie pracy rocznej, za którą otrzymuje się osobną ocenę, to do średniej UW liczą się obie oceny – z zaliczenia ćwiczeń i z pracy rocznej. Taka pra roczna powinna jednak funkcjonować w USOS jako osobny przedmiot.

Jeżeli praca roczna na te zajęcia jest jednocześnie pracą roczną dla MISH – wówczas ocena z pracy rocznej na przedmiot, ocena z przedmiotu i ocena za pracę roczną dla MISH liczą się oddzielnie. W takiej sytuacji powinniśmy mieć 3 przedmioty w USOS-ie.


Lektoraty

Jeżeli kontynuujemy naukę wybranego języka obcego w ramach lektoratów żetonowych w semestrze letnim (system przerzuca nas na semestr letni automatycznie) – wówczas liczy się wyłącznie ocena z semestru letniego. Jeśli rezygnujemy z lektoratu po semestrze zimowym – liczy się ocena z semestru zimowego. Jeśli rezygnujemy z lektoratu jednego języka po zimowym (np. zaczynamy naukę innego języka w letnim (np. suahili) – wówczas do średniej UW liczą się oceny z obu semestrów (bo języki są różne).

Tyle z wykładni regulaminu, potwierdzaną nie tylko przez doświadczenia starszych studentów, ale także przez władze MISH. Jednakże od jakiegoś czasu średnią oblicza USOS i nie ma już możliwości zrobienia poprawki ręcznej w końcowej średniej. Co za tym idzie, to czy liczy się tylko ocena z semestru letniego może zależeć od jednostki organizującej dany lektorat i taka zasada n nie musi być nigdzie zapisana. Wynika z tego, że z każdego lektoratu w każdym roku akademickim można mieć inne warunki wliczania ocen z nich do średniej. Konkluzja: na przysz profilaktycznie radzimy zakładać, że do średniej liczą się oceny z obu semestrów lektoratu.


Egzamin certyfikacyjny

Egzamin certyfikacyjny nie wlicza się do średniej w odniesieniu do studentów, którzy rozpoczęli studia 1 października 2010 lub później. Tym, którzy rozpoczęli je wcześniej, do średniej się w Wynika to z faktu, że przez cały okres studiów obowiązuje nas regulamin z roku ich rozpoczęcia. Zmiany RS na UW, które odwoływały wliczanie oceny z egzaminu certyfikacyjnego do średniej, zostały zaś uchwalone 17 lutego 2010.


Nie ma spiny, są drugie terminy

Jeśli w pierwszym terminie dostaliśmy dwóję, ale poprawiliśmy ją w terminie drugim, to robimy jak § 36 ust. 1 Regulaminu Studiów na UW przykazał: Ocenę końcową z przedmiotu ust się jako średnią arytmetyczną ocen z obu terminów egzaminacyjnych z zaokrągleniem do części setnych, jeśli student przystąpił do egzaminu dwukrotnie.

Jeśli nie przystąpiliśmy do egzaminu w pierwszym terminie – liczy się tylko ocena z terminu drugiego. W takiej sytuacji prowadzący nie powinni wpisywać niczego w rubryce o pierwszym terminie, chociaż zdarza się, że wpisują czerwone NK (=nieklasyfikowany). NK nie może być jednak przeliczane na dwóję.


Nie przystąpiłeś do egzaminu w żadnym terminie?

§ 36, ust. 3: W obliczeniach średniej etapu w miejscu brakującej oceny końcowej z przedmiotu składającego się na plan studiów danego etapu przyjmuje się liczbę 2,0, jeśli brak oceny wystąpił z powodu: 1) niezaliczenia przedmiotu, na który student był zapisany w danym etapie studiów, z zastrzeżeniem § 28 ust. 10 (w tym także nieprzystąpienia do egzaminu w żadnym z termin sesji głównej i poprawkowej).

Co to oznacza? Ano tyle, że za niestawienie się na egzaminie studenta nagradza się dwóją.

Ocena na dyplomie

Jak liczyć średnią z ukończenia studiów? Co trzeba zrobić, aby ukończyć je z wyróżnieniem? Sprawa jest dość zawiła, przytoczmy więc rzecz w całości (§ 44 Regulaminu Studiów na UW):

Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są: 

 • średnia ocen z egzaminów i ocen końcowych z przedmiotów niekończących się egzaminem, obliczona według § 36 ust. 5; 
 • ostateczna ocena pracy dyplomowej obliczona według § 39 ust. 9;
 • ostateczny wynik egzaminu dyplomowego, obliczony według § 43 ust. 3.

Wynik studiów stanowi sumę części ocen wymienionych w ust.1 z zaokrągleniem do części setnych: 

 1.  na studiach pierwszego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich: 0,7 oceny wymienionej w ust. 1 pkt 1, 0,2 oceny wymienionej w ust. 1 pkt 2 i 0,1 oceny wymienionej w ust. 1 pkt 3; 
 2. na studiach drugiego stopnia: 0,5 oceny wymienionej w ust. 1 pkt 1, 0,4 oceny wymienionej w ust. 1 pkt 2 i 0,1 oceny wymienionej w ust.1 pkt 3.

W dyplomie ukończenia studiów wyższych wpisuje się ostateczny wynik studiów zgodnie z zasadą: 

 1. do 3,40 – dostateczny;
 2. powyżej 3, 40 do 3,80 – dostateczny plus;
 3. powyżej 3,80 do 4,20 – dobry;
 4. powyżej 4,20 do 4,6 dobry plus;
 5. powyżej 4,60 do 4,90 – bardzo dobry;
 6. powyżej 4,90 – celujący. 

Dyplom z wyróżnieniem otrzymują absolwenci, którzy:

 • ukończyli studia w terminie określonym planem studiów lub w terminach określonych w § 37 ust. 6 i § 40 ust. 2 i 3;
 • uzyskali z egzaminów i z zaliczeń przedmiotów niekończących się egzaminem średnią ocen wyższą niż 4,6;
 • uzyskali z pracy dyplomowej ostateczną ocenę 5,0, a z egzaminu dyplomowego ocenę co najmniej bardzo dobrą; 
 • nie naruszyli zasad zawartych w ślubowaniu.

Dyplom z wyróżnieniem przyznaje rada wydziału. Rektor lub dziekan może przyznać nagrodę materialną, związaną z uzyskaniem przez studenta dyplomu z wyróżnieniem.