Urlopy i dziekanki

O dziekankach i urlopach zdrowotnych można długo i zawile, ale lepiej krótko i na temat. O przyznaniu każdego z urlopów decyduje dyr. ds. studenckich (obecnie jest to dr hab. Małgorzata Głowacka-Grajper), samodzielnie bądź w oparciu o decyzję organów zewnętrznych. Każdorazowo, przyznanie urlopu wiąże się z koniecznością złożenia podania poprzez USOS.

Ważne:

Podanie MUSI zostać złożone przed terminem rozpoczęcia planowanego urlopu (wyjątek – urlop zdrowotny uzyskiwany wstecznie). Na czas trwania urlopu osoba, której przyznano urlop nie traci praw ani statusu studenta/ki – przysługuje naklejka na legitymację (zniżka), a także, jeśli wniesie się w podaniu o taką formę urlopu (urlop z prawem do zaliczania przedmiotów), można chodzić na zajęcia i je zaliczać (wpisuje się je w plan w roku następującym po zakończeniu urlopu).

Równocześnie, taka osoba nie jest zobowiązana do dostarczania planów rocznych, ponieważ na czas trwania urlopu pozostaje ona w stanie specyficznego zawieszenia – pod względem formalnym zatrzymuje się dla niej bieg studiów i (nawet mimo ewentualnego chodzenia na zajęcia) pozostaje na takim etapie zaawansowania toku studiów, jaki osiągnęła przed rozpoczęciem urlopu. Niezależnie od typu urlopu należy uważnie monitorować sytuację – warto nie poprzestawać na odświeżaniu USOSa w oczekiwaniu na odpowiedź, tylko zadzwonić do sekretariatu i dopytać o swój status.

Dziekanka

Naturalnym dla misholudków powodem wzięcia dziekanki jest konieczność wyrównywania poziomu realizacji minimów, albo, jeszcze częściej, wyjazd na Erasmusa, który praktycznie zawsze nie pozwala realizować zajęć poza kierunkiem, z którego się jedzie. Co więcej, za zaliczony etap uznaje się także etap zaliczony warunkowo – wtedy konieczność realizacji warunku przenosi się na rok po zakończeniu urlopu (choć oczywiście można zaliczyć warunek w trakcie urlopu).

Urlop zdrowotny

Dyrektor ds. studenckich formalnie może przyznać urlop zdrowotny niezależnie od opinii organów zewnętrznych, jednak w większości przypadków prosi o opinię BONu. Jednakże, może wystarczyć zgłoszenie się mailem i dostarczenie odpowiedniej dokumentacji w załączniku. Jeśli jednak okaże się konieczne by udać się do BONu, należy najpierw umówić się tam na konsultację, i donieść na nią możliwie dużo dokumentacji medycznej potwierdzającej zgłaszane dolegliwości (uwaga: także recepta świadcząca o przyjmowaniu leków może być ważnym elementem, jeśli reszta dokumentacji jest uboga). W przypadku, gdy historia choroby nie jest możliwa do udostępnienia, należy udać się do lekarza wewnętrznego UW, w celu uzyskania diagnozy (lub też pomocy), na podstawie której będzie rozpatrzona prośba o urlop.

WAŻNE: BON ze względu na duże obłożenie działa powoli, więc nie należy odwlekać decyzji o wybraniu się tam.

WAŻNE 2: Jeśli sprawa jest zgłoszona do BONu, to student/ka nie musi zajmować się transferem dokumentacji do swojej jednostki – UW załatwia to wewnętrznie, bez jego udziału.

Urlop dziekański vs. urlop zdrowotny

Urlop dziekański Urlop zdrowotny
Przysługuje po każdym zaliczonym etapie (roku) Przysługuje niezależnie od zaliczenia etapu (roku)
Przyznaje go dyr. ds. studenckich Przyznaje go dyr. ds. studenckich w oparciu o decyzję Biura ds. Osób Niepełnosprawnych
Trwa minimum semestr lub rok Trwa minimum semestr lub rok
Nie można przedłużyć Istnieje możliwość przedłużenia urlopu
Nie przysługuje wstecznie Istnieje możliwość uzyskania go wstecznie
Można uczęszczać na zajęcia Można uczęszczać na zajęcia

TL;DR – dziekanki i urlopy

Zasady Studiowania w Kolegium MISH UW odsyłają w sprawie urlopów do odpowiedniego paragrafu Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim. Jest to paragraf krótki, bo i sprawa urlopów jest dość prosta. Zwróćmy więc uwagę na parę spraw, o które pytacie najczęściej. Wcześniej koniecznie przeczytajcie jednak wspomniany paragraf.

  1. Urlop można uzyskać po uprzednim zaliczeniu roku. Podanie o urlop składamy więc po uzyskaniu decyzji o zaliczeniu roku (względnie wraz z papierami do zaliczenia roku);
  2. Urlop można uzyskać po każdym zaliczonym roku studiów, a więc, jeśli ktoś chce być hardkorem/bumelantem/kimkolwiek, może studiować w Kolegium nawet 11 lat!;
  3. Warunkowe zaliczenie to także zaliczenie, co oznacza, że nie ma przeszkód formalnych, aby dostać urlop, będąc warunkowo wpisanym na kolejny rok studiów (chodzi o tzw.warunek; ale już powtarzanie roku wyklucza taką możliwość). Warunek może być jednak ważnym argumentem na rzecz negatywnej decyzji ws. przyznania urlopu przez dyrektora;
  4. Urlop można otrzymać na czas nie dłuższy niż rok, chociaż w uzasadnionych przypadkach dziekan [=dyrektor Kolegium] może inaczej określić termin lub czas trwania urlopu. Oznacza to choćby tyle, że można dostać urlop na czas dłuższy niż rok albo (co zdarza się znacznie częściej) tylko na semestr (jeśli chcemy właśnie na semestr, nieznane – choć i niewykluczone – są bowiem przypadki, gdy dyrektor przyznaje semestr urlopu studentowi, który wnioskował o urlopu rok);
  5. Zdarzały się też sytuacje, w których student brał urlop na drugi semestr danego roku i pierwszy semestr kolejnego. Zwróćmy jednak uwagę, że w takim przypadku termin obrony (i rozliczania roku) przesuwa się w sposób nienaturalny na koniec semestru zimowego, gdy nie kwitną już kasztany.
  6. W czasie urlopu (każdego typu, nawet tacierzyńskiego) można chodzić na zajęcia. Dziekanka jest więc dobrym rozwiązaniem dla tych, którzy nie zdążyli zaliczyć wszystkich przedmiotów potrzebnych do absolutorium. Albo dla tych, którzy wolą sobie realizację minimum rozłożyć i (na przykład) przedmioty z trzech lat zrobić w cztery;
  7. W trakcie urlopu korzystamy z pełni praw studenta. Mamy zniżki na TRANSPORT, możemy lansować się w BUW-ie (a nawet wypożyczać zeń książki);
  8. Decyzja ws. przyznania urlopu leży w kompetencji dziekana (=dyrektora Kolegium). Praktyka z lat ubiegłych wskazuje jednak, że wnioskujący, o ile spełniają wymogi formalne, otrzymują decyzje pozytywne;
  9. Od decyzji dyrektora Kolegium przysługuje (jak w przypadku każdej jego decyzji) odwołanie do Rektora.

Urlop a stypendia

Co się stanie z moimi pieniędzmi, jeśli po otrzymaniu stypendium (socjalnego czy rektora) udam się na urlop?

Kiedyś odpowiednie zapisy znajdowały się w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej dla studentów UW (tzw. RPM). W skrócie: stypendium socjalne przepadało, a wypłata rektora zostawała wstrzymana na czas trwania urlopu (i wznawiana po jego zakończeniu). Jednakże obecnie funkcjonować mogą inne rozwiązania. Należy skontaktować się w tej sprawie z OKSS.

Jeśli zaś mowa o stypendium ministra, raczej nie przewiduje się wstrzymania wypłaty (która jest jednorazowa – 15 tys. do 15 grudnia) w przypadku zgody na urlop.

Uwaga! Po zakończeniu urlopu nie można składać wniosku o stypendium rektora ani o stypendium ministra za rok, w czasie którego przebywało się na urlopie, gdyż warunkiem otrzymania tych stypendiów jest zaliczenie roku. Oczywiście, wnioski można składać po zaliczeniu roku kolejnego.

Konsultanci ds. dziekanek

Odsyłamy na stronę konsultantów albo Komisji Stypendialnej.


Autor: Michał Gałek, 01.05.2018 r.

Korekta: Paweł Zalewski, 02.05.2018 r.

 

Stypendia i zapomogi

Stypendia i zapomogi to pomoc materialna, którą oferuje zarówno Uniwersytet, jak i władze Rzeczpospolitej Polskiej. Poniżej znajdziecie opis i wskazówki poszczególnych rodzajów takiej po Warto przed złożeniem wniosku skontaktować się z Komisją Stypendialną.

Stypendium Ministra

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznawane jest studentom mogącym pochwalić się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi, bądź sportowymi. Wysokość stypendium to ok. 15 tysięcy złotych wypłacanych jednorazowo w styczniu; wnioski składa się zazwyczaj do połowy/końca września. Kryteria przyznawania stypendiów oraz zasady przyznawani punktów znajdują się na stronie MNiSW.

Stypendium Rektora

Stypendium Rektora UW przyznawane jest studentom, którzy osiągnęli wysoką średnią i mogą wykazać inne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Stypendium to może otrzymać do najlepszych studentów danego roku w danej jednostce (zwykle ten odsetek jest niższy, w roku 2017/18 wyniósł 7%).

Ów pieniądz to około 650 złotych wypłacanych co miesiąc. Wnioski składa się do Komisji Stypendialnej Kolegium MISH do 15 października (albo do dnia roboczego najbliżej 15 październik wyników można spodziewać się w okolicach grudnia.

Zasady przeliczania osiągnięć i średniej na punkty znajdziecie w Regulaminie Pomocy Materialnej UW, do którego służymy lineczkiem.

UWAGA: Pierwszaki, nie lękajcie się, albowiem Wy też możecie otrzymać uniwersytecki hajs. Wystarczy, że byliście laureatami olimpiad (a kto jak kto, ale młodzi mishowcy…) i do swojego wniosku dołączycie stosowne zaświadczenia.

PROTIP: najlepiej być olimpijczykiem, ale takim sportowym, na zawodach z pięcioma kółkami, bo oni na starcie mają 100 punktów. Warto rozważyć.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne przeznaczone jest dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Od razu przypominamy i będziemy wbijać to do głów cały czas: składanie wniosków o pomoc materialną to żaden wstyd i ujma na honorze, a Komisja Stypendialna nie jest straszna, i można (JESZCZE JAK, WRĘCZ TRZEBA) zadawać jej pytania i prosić ją o pomoc, albowiem jej też zale aby mishowcy mogli w miarę komfortowych warunkach dociągnąć do końca studiów. Nasze adresy mailowe znajdują się w odpowiedniej zakładce na stronie, i są, o dziwo, aktualne.

Wnioski o stypendium socjalne składa się do Komisji Stypendialnej Kolegium MISH  do 10 dnia każdego miesiąca – data złożenia decyduje o tym, za ile miesięcy otrzymasz stypendium Przykładowo: złożysz wniosek 9 października, więc po rozpatrzeniu Twojego wniosku na Twoje konto wpłynie rata stypendium za październik i listopad. Twój zapominalski ziomek złoży wniosek października, więc na jego konto wpłynie rata listopadowa, za październik już nie ;(

Szczegóły dotyczące stypendiów socjalnych (co trzeba donieść, z jakich urzędów, do kogo się odwoływać, gdyby coś się popsuło) również można znaleźć w osławionym Regulaminie Pomocy Materialnej, czyli TUTAJ.

UWAGA: głównym wskaźnikiem pozwalającym na ocenę sytuacji materialnej studenta jest miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym. Co roku ustalana jest górna granica doch powyżej której nie można otrzymać stypendium. W roku akademickim 2017/18 wynosiła ona 1000 złotych.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Stypendia specjalne przyznawane są osobom ze stwierdzoną lekarską niepełnosprawnością. Wnioski o to stypendium składa się do Komisji Stypendialnej Kolegium, ALE orzeczenie o stopniu niepełnosprawności składa się do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych (www.bon.uw.edu.pl). Stypendium przyznawane jest na okres dziewięciu miesięcy chyba że orzeczenie wygaśnie wcześniej – należy wtedy udać się do swojego lekarza, i  przedłużone zaświadczenie przedłożyć w BONie. Wysokość stypendium zależy od stopnia stwierdzo niepełnosprawności. Tradycyjnie: polecam poczytać RPM.

Zapomoga

Zapomoga to forma pomocy materialnej przyznawana w wyniku losowych, przejściowych i nieprzewidzianych zdarzeń, powodujących obniżenie sytuacji materialnej studenta.

Brzmi skomplikowanie i najgorzej? Najprościej można ująć to tak: jeśli w Twoich rodzinnych stronach (odpukać) zdarzyła się wichura, która zdemolowała Ci dom, to jak najbardziej możesz d zapomogę. Jeśli potrzebujesz pieniędzy na nową sofę, bo przeprowadzasz się do nowego mieszkania, no to sorry, ale nie. Trzeba było zacząć na tę sofę zbierać w gimnazjum.

Zapomogę można dostać dwa razy w roku. Jeżeli potrzebujesz mniej niż 1000 złotych – zwracaj się do Komisji Stypendialnej MISHu. Jeśli więcej – zapraszam do Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów. Pamiętaj tylko, że kwota zapomogi nie może być wyższa niż 5.500 złotych, a zajście okoliczności, któr zmusiły Cię do złożenia wniosku, musi być poparte odpowiednimi dokumentami – trzymając się  przykładu wichury i dachu, prawdopodobnie potrzebowalibyśmy potwierdzenia od rzeczoznawcy, straży pożarnej, i tak dalej.


Autorka poradnika: Marta Gospodarczyk, 16.03.2018